LEIARTRENING

Linjeinnhald / Bilde / Film / Studietur / Sosiale medier / Pris

Du har kanskje slått det fast allereie: Det held ikkje med éit år på folkehøgskule. Du vil ha meir!

Du vil vere andreårselev – eller stipendiat som det blir kalla i folkehøgskulen. Dette er eit år med fokus på  teoretisk leiartrening og praksis som vegleiar. Som ven og  rettleiar kjem du tett på elevar og tilsette.

Du vil få medansvar for det sosiale skulemiljøet og får oppgåver knytt opp mot den praktiske skulekvardagen. Av den grunn betaler du ikkje skulepengar. På denne linja vil søkjarane bli intervjua og det er begrensa plassar.

Linjeinnhald

  • Personlegdomsteoriar
  • Leiarstilar
  • Teambygging
  • Organisasjonskultur
  • Prestasjonspsykologi
  • Konflikthandtering
  • Kommunikasjon
  • Miljøarbeid

Les meir om linja

Laster...

Bilde

Magiske sekund. Vener for livet.

Stipendiatane har ikkje ein eigen bildeserie. I staden kan du sjå nokre generelle bilder som viser kva som skjer i skulekvardagen.

Film

Stipendiatane er knytt til ulike linjer. Her kan du sjå skulen sin promofilm.

video

Studietur

Stipendiatane er knytt opp til ulike linjer.

I tillegg til linja Leiartrening fylgjer du som stipendiat også ei anna klasse. Studieturen din er da den same som klassa di reiser på. For dei fleste på Leiatrening vil det seie den same turen som du sjølv var med på året før. Det gjer deg enno betre rusta til å vere ein ressursperson for lærarar og elevar – både fagleg og sosialt. 

Sosiale medier

Instagram icon @sufhstippza

Pris

Kostnadar skuleåret 2024-2025
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar:
kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji):
kr 89 000,-

Felleskostnadar (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, fellesturar):
kr 14 000,-

Enkeltrom (begrensa antal rom):
kr 9 000,-

 

Til saman (m/dobbeltrom):
kr 105 500,-

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. ev. utlandsturar):

Linjetillegg for skuleåret 2024-25

Musikk.Friluft kr 32 000,-
Idrett.Ball kr 32 000,-
Global.Safari kr 67 000,-
Alarm.Beredskap kr 40 000,-
Golf.Idrett kr 42 000,-
Multisport kr 42 000,-
SjøSnøSurf kr 42 000,-
Bo.Aktiv * kr 30 000,-

* Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.