LEIARTRENING

Linjeinnhald / Bilde / Film / Studietur / Sosiale medier / Pris

Du har kanskje slått det fast allereie: Det held ikkje med éit år på folkehøgskule. Du vil ha meir!

Du vil vere andreårselev – eller stipendiat som det blir kalla i folkehøgskulen. Dette er eit år med fokus på  teoretisk leiartrening og praksis som vegleiar. Som ven og  rettleiar kjem du tett på elevar og tilsette.

Du vil få medansvar for det sosiale skulemiljøet og får oppgåver knytt opp mot den praktiske skulekvardagen. Av den grunn betaler du ikkje skulepengar. På denne linja vil søkjarane bli intervjua og det er begrensa plassar.

 

Linjeinnhald

  • Personlegdomsteoriar
  • Leiarstilar
  • Teambygging
  • Organisasjonskultur
  • Prestasjonspsykologi
  • Konflikthandtering
  • Kommunikasjon
  • Miljøarbeid

Les meir om linja

Laster...
 

Bilde

Magiske sekund. Vener for livet.

Stipendiatane har ikkje ein eigen bildeserie. I staden kan du sjå nokre generelle bilder som viser kva som skjer i skulekvardagen. Du kan og følgje stipendiatane på instagram (@sufhstippza).

 

Film

Stipendiatane er knytt til ulike linjer. Her kan du sjå skulen sin promofilm.

video
 

Studietur

Stipendiatane er knytt opp til ulike linjer.

Du fylgjer studieturen som klassa di reiser på. For dei fleste er det den same turen som du sjølv var med på som elev. Det gje deg enno betre rusta til å vere ein ressursperson for lærarar og elevar – både fagleg og sosialt. Du finn meir info på dei ulike linjesidene og på sunnmore.fhs.no/linjeturar.

 

Sosiale medier

Instagram icon Sjekk oss ut på @sufhstippza
 

Pris

Kostnadar skuleåret 2022-23
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar:
kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji):
kr 79 000,-

Felleskostnader (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, fellesturar):
kr 14 000,-

Enkeltrom (begrensa antal rom):
kr 9 000,-

 

Til saman (m/dobbeltrom):
kr 95 500,-

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Elevar som treng spesialmat må pårekne ein ekstra kostnad ut ifrå behov.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. ev. utlandsturar):
Leiartreningkr 20 000,-
Låtskriving.Studiokr 30 000,-
Musikk.Friluftkr 32 000,-
Film.Sunnmørekr 38 000,-
Parkour.Xsportskr 25 000,-
Idrett.Ballkr 32 000,-
Global.Safarikr 60 000,-
Alarm.Beredskapkr 38 000,-
Golf.Idrettkr 40 000,-
Multisportkr 40 000,-
SjøSnøSurfkr 40 000,-
Bo.Aktiv *kr 25 000,-

* Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.