Linjeinnhald / Bilde / Film / Studietur / Sosiale medier / Lærar / Pris

BO.AKTIV

Det er godt å ha ekstra støtte når du skal prøve noko nytt i kvardagen.

For nokon kan det vere å ta kontakt med andre, å gjere daglege aktivitetar eller å reise. For andre kan det vere å få meir sjølvtillit i ulike situasjonar.

På Bo.Aktiv får du undervisning i trygge omgjevnadar i eit stort felleskap. Du trenar på å bu åleine, er saman med andre ungdomar og får prøve ut eit mangfald av aktivitetar. Du set deg eigne mål og undervisninga blir tilpassa deg.

Vi trur at du saman med oss vil oppleve meistring og glede, og at du vil oppdage nye sterke sider ved deg sjølv.

Saman får vi utrulege ting til å skje!

 

Linjeinnhald

 • Friluftsliv
 • Mat/helse
 • Turplanlegging
 • Veiledningssamtalar
 • Film/foto
 • Nettvett/telefonbruk
 • Scenetrening
 • Personleg økonomi
 • Musikk
 • Drama/stemmebruk
 • Kunst/handverk
 • Personleg hygiene
 • Konfliktløysing
 • Rom-/klevask
 • Bedriftsbesøk
 • Utlandstur
 • Innsamlingsaksjon
 • Museumsbesøk
 • Skuleutveksling

Bo.Aktiv er ei tilrettelagt linje med plass til 6-8 elevar. I samarbeid med heimen og hjelpeapparatet i heimkommunen din, utarbeidar vi personlege målsetjingar for deg.

Bo.Aktiv (BOA) har ein del undervisning for seg sjølve, men deltek også på fellesfag, valfag, måltid og sosiale aktivitetar ilag med meir enn 100 ungdomar på skulen. Heile skulen reiser også på mange turar i løpet av året, og er saman på laurdagsseminar, elevkveldar, musikal og andre fellesopplegg.

Som elev på Bo.Aktiv får du prøve mykje nytt. For nokon kan det vere å setje på vaskemaskina med eigen klesvask for fyrste gong. For andre kan det vere å reise langt ut i verda utan den næraste familia rundt seg.

Gjennom nye erfaringar og meistring vert du meir vaksen og sjølvstendig. it år på denne linja er difor ein fin overgang for deg som snart skal flytte heimanfrå og bu for deg sjølv.

På skulen vår set vi pris på mangfald. Ingen skal gå rundt som kopiar av andre, og eit av slagorda vi brukar ofte er: «Ver deg sjølv, stå opp for andre». Vi ynskjer å gje deg tru på at du er bra som du er, også med dei utfordringane du har med deg når du kjem.

For oss er fire ord på T viktige: Tid, tryggleik, tilpasning og tillit. Fordi vi er fleire vaksne på denne linja, kan vi bruke meir tid hvis du treng det, vi kan skape trygge rammer når du skal lære, tilpasse oppgåvene til dine føresetningar og gje deg tillit slik at du får prøve nye ting og utvikle deg som menneske.

Opplegget vårt byggjer likevel på at du er istand til å bu og stelle deg sjølv på rommet åleine.

Vi er tre lærarar som jobbar på linja: Beate, Martin og Ingfrid, i tillegg til tre stipendiatar. Stipendiatane er andreårselevar som arbeider som miljøarbeidarar og går leiartreningslinje. Du vil merke at dei er viktige for trivselen. På fritida og i helgane vil dei  legge til rette for aktivitetar og sosialt samvær som styrkar fellesskapet.

Opplegget på denne linja krev at du søkjer om ekstra økonomiske ressursar frå heimekommuna, NAV, fylkeskommune eller andre. Av den grunn kan det vere lurt å søkje så tidleg som mogleg. Opptaket skjer fortløpande.

Slik går du fram i søkjeprosessen på nav.no

Laster...
 
gallery

Bilde

Magiske sekund. Vener for livet.

Eit år på folkehøgskule byr på mange magiske augneblikk. Nokre av dei lagrar du på netthinna. Andre festar du på ein minnebrikke.

Her ser du noko av det som skjer på linja. Du finn fleire på instragram (@butreningaktivitetsunnmorefhs) og på linja sine facebooksider.

 
video

Film

Bo.Aktiv på 1 – 4 – 6

Har du 1,46 minutt? Då kan du få eit lite innblikk i kva som ventar deg på linja. Du finn òg ulike filmar, bilete og nyhende frå ulike opplegg på linja si facebookside. Den oppdaterast kvar veke.

video
 
tour

Studietur

Bo.Aktiv reiser som dei andre linjene på utanlandstur dei to første vekene i november.

Reisemålet har variert i dei seks åra vi har hatt linja, og vi har vore både til Spania, Sør-Afrika og Gran Canaria. Vi ynskjer å bli betre kjent med klassa og den enkelte elev før vi bestemmer reisemål, slik at vi er sikre på at vi får ein godt tilrettelagt tur som passar for alle som skal vere med.

Å reise på utlandstur saman er veldig bra for klassemiljøet, og vi lærer mykje gjennom å møte ny kultur, ny mat, nytt språk, ny valuta og nye menneske.

Når du kjem heim, er du ikkje heilt den same. Du har lært mykje nytt og fått minner for livet.

video
 
Sosiale medier

Sosiale medier

@boasunnmorefhs
God stemning på besøk hos Sula Bedriftsteneste💪#boaktiv #sunnmorefhs #sulabedriftstjeneste #fhslivet #vennerforlivet
Sjå fleire bilete
instagram
 
LÆRAR

Lærar

Lærar
Lærar:
Verdas beste trio
Bo.Aktiv har ikkje berre ein lærar. Her er alle gode ting tre. Beate, Ingfrid og Martin sørger for at stemninga er god, at undervisninga er enno bedre og at skuleåret vert så bra som mogleg. Du kan lese meir om dei ulike lærarane på kontaktsida.
ig@sufh.no | 70009600 | 95941557
 
prices

Pris

Kostnadar skuleåret 2020-21
Felleskostnadar:

Innmeldingspengar:
kr 2 500,-

Oppholdspengar (kost/losji):
kr 77 000,-

Felleskostnader (m.a. utstyrsleige, kopiering, valfag, fellesturar):
kr 14 000,-

Enkeltrom (begrensa antal rom):
kr 9 000,-

 

Til saman (m/dobbeltrom):
kr 93 500,-

Summane i linjetillegget er ut ifrå budsjett. Skulen tek difor atterhald om endringar grunna t.d. valutakursar, prisar på flybillettar og andre tilhøve som vi i liten grad kan påverke.

Elevar som treng spesialmat må pårekne ein ekstra kostnad ut ifrå behov.

Statens Lånekasse gjev stipend og lån i 10 månader (www.lanekassen.no).

Linjetillegg (inkl. utanlandsturar):
Leiartrening:kr 12 000,-
Låtskriving.Studio.NewYork:kr 36 000,-
Musikk.Friluft.Sør-Afrika:kr 38 000,-
Film.Sunnmøre.Europakr 38 000,-
Idrett.Ball.Sør-Afrika:kr 32 000,-
Global.Safari:kr 55 000,-
Golf.Idrett.Sør-Afrika:kr 40 000,-
Multisport.Sør-Afrika:kr 40 000,-
SjøSnøSurf.Interrail:kr 40 000,-
Bo.Aktiv *kr 25 000,-

* Linja krev i tillegg eit tilskot frå NAV.