Felles

Fellesturar / Fellesfag / Linjemix / Musikal / Stop Poverty / Timeplan / Arrangement / Genser

Du søkjer deg inn på eit linjefag. Når året er omme kan det likevel vere opplegga på tvers av linjene som sit sterkast igjen.

Eit folkehøgskuleår er spekka med fellesopplevingar, undervisning og turar. Det er då du for alvor kjenner på gleda over å høyre til i eit større fellesskap. Her vil du oppleve meir enn du trudde var mogleg då du starta skuleåret.

Fellesturar

Dei beste fellesopplevingane kjem ofte når vi er på tur saman. Difor har vi tilsaman 14 dagar på fellesturar.

Vi startar året med ein opningstur i Sunnmørsalpane. I løpet av året har vi også turar til Ålesund og fuglefjellet på Runde. I mars har vi ei skiveke på Bjorli, før året avsluttast med ein tur til opplevingsgarden «Hakallegarden». Her fyller vi dagane med seminar, dyrestell, cowboyfest, liveband, BBQ og fjellturar. Vi trur du vil like det.

Bli-kjent-tur

Laster...

Skiveke

Laster...

“Gøy-på-landet”

Laster...

Fellesfag

Byggje karakter, ikkje karakterar!

Eit friår er ikkje det same som eitt år fri. Det er eit år med fridom til å lære. Og i folkehøgskulen er vi ikkje opptatt av karakterar. I staden er vi mykje meir opptatt av å byggje karakter. Difor har vi nokre fellesfag som vi kallar for danningsfag. 

Med danning meinar vi forenkla sagt den kunnskapen du sit igjen med etter at du har gløymt det du har lært. Tygg litt på den!

Det handlar om noko meir enn faktalærdom og om å ta imot formidling. Det handlar om det som festar seg. Då snakkar vi – med litt store ord – om ein skule for livet. 

«Kropp-sjel-ånd»

Laster...

Laurdagsseminar

Laster...

Internattime

Laster...

Fellesvask

Laster...

Linjemix

Sjølv om du er godt nøgd med linjefaget ditt, kan det vere bra å oppleve noko anna. Difor har vi linjemix.

Linjemix er tre dagar på vårsemesteret der linjestrukturen opphøyrer og du kan velje aktivitet på tvers av linjene. På den måten kan du anten reise attende i tid, få storslåtte opplevingar i kvasse vestlandsfjell eller oppleve spelegleda i den nye musikkavdelinga.

Dei siste åra har linjemixtilbodet mellom anna vore “Garden 1800”, Pilegrimstur, Toppturar på ski, Sjøaktivitetar, Idrett, Barista, Musikk og Dans.

NB: Tilbodet vil variere noko frå år til år.

Musikal

Kvart år skaper elevar og lærarar ved skulen ein musikal. I to veker legg vi all anna undervisning til side, og jobbar kun med den.

I løpet av travle og hektiske dagar kan du utfalde deg, anten du ynskjer å jobbe med drama, dans, band, vokal, kostyme, kulisser eller lyd og lys.

Om du ikkje ynskjer å vere direkte knytt opp mot sjølve musikalarbeidet, kan du anten spre glede i miljøgruppa eller ta del i ei praktisk snikkargruppe som får andre oppgåver desse dagane. Felles for alle, er at det blir skapande dagar på tvers av klasser.

Kvart år ser ca 2500 tilskodarar oppsetninga i kulturhuset Sjøborg. Dei heile avsluttast med ei forestilling for føresette under familiehelga.

Sist år sat elevane opp Rockeulven”. Tidlegare år har mellom anna High School Musical, Annie, Madegaskar, Happy Feet, Oliver Twist, Ronja Røverdatter, Løvenes Konge og Jungelboken stått på programmet.

Bilder “Annie” – 2019

Laster...

Bilder “Madagaskar” – 2018

Laster...

Bilder “Happy Feet” – 2017

Laster...

Bilder “Oliver Twist” – 2016

Laster...

Stop Poverty

Bli med og utrydd fattigdom! Stop Poverty er ein kampanje der målet er å utrydde ekstrem fattigdom innan år 2030.

Innsamling til mødre og born i Tanzania
Kvart år samlar elevane inn omlag 500.000 kr til vår Stop Poverty-partner Ilula KFUK i Tanzania. Desse midlane går mellom anna til eit arbeid drevet for unge åleinemødre og foreldrelause born. I tillegg er det starta opp eit skuletilbod for å gi born og unge utdanning og jobb.

Besøk til Ilula
Elevane på linja Global.Safari besøker Ilula kvart år og kan difor følgje opp prosjektet tett. Gjennom heile skuleåret har vi fokus på Stop Poverty-kampanjen og pengane vert samla inn gjennom ulike arrangement og aktivitetar. Her snakkar vi mellom anna om «Operasjon Ilula», Ilula-kafear og ein stor loppemarknad med over 1000 besøkande.

Sponsorløp mot fattigdom
Den største inntektskjelda er likevel eit stort sponsorløp på våren. Då spring vi for for ei god sak der familie og vener er med og sponser kvar kilometer. På den måten vil din innsats vere med å hjelpe born og unge ut av fattigdom.

video

Timeplan

Eit år på folkehøgskule skil seg frå det du har gjort av skulegang tidlegare.

Faga er færre og fridomen er større. Det gjer året ulikt frå veke til veke. Nokre veker er vi på studieturar. Andre perioder har vi musikalprosjekt eller skiveke. Eller vi flyttar heile skulen ut på landet og lager festival på ein opplevingsgard. Ulikskapane til trass; under finn du eit døme på det næraste vi kjem ei gjennomsnittsveke.

Døme på ein timeplan

Laster...

Arrangement

Eit folkehøgskuleår inneheld ei rekke arrangement. Nokre av dei er knytt opp mot skulekvardagen din. 

Det kan mellom anna vere elevtreff, loppemarknad og familiehelg. I tillegg kjem arrangement som kan variere frå år til år, til dømes konsertar, forestillingar, turneringar og opne seminar for bygda. Her kan du lese meir om dei faste arrangementa som går igjen kvart skuleår.

Opningsfest i august

Laster...

Elevtreff

Laster...

Loppemarknad i oktober

Laster...

Familiehelg i januar

Laster...

Avslutningsfest i mai

Laster...

Korleis kome seg til skulen

Laster...

Genser