Timeplan

Eit år på folkehøgskule skil seg frå det du har gjort av skulegang tidlegare.

Faga er færre og fridomen er større. Det gjer året ulikt frå veke til veke. Nokre veker er vi på studieturar. Andre perioder har vi musikalprosjekt eller skiveke. Eller vi flyttar heile skulen ut på landet og lager festival på ein opplevingsgard. Ulikskapane til trass; under finn du eit døme på det næraste vi kjem ei gjennomsnittsveke.