Kva vil det seie at de er ein kristen skule?

Sunnmøre Folkehøgskule er eigd og driven av KFUK-KFUM, ein internasjonal kristen barne- og ungdomsorganisasjon.

Skulen har dei siste åra hatt både bekjennande kristne og andre (anna tru, ikkje tru, veit ikkje og liknande). Faget Kropp-Sjel-Ånd (2t/veka) tek m.a. opp etiske og religiøse spørsmål og legg opp til foredrag og diskusjon i grupper.

Av ”obligatoriske” kristne ting, har vi dette: morgonsamlinga frå 08.30-08.45 kan innehalde kristent stoff, vi syng for maten, vi arrangerer Ung messe i Ulstein kyrkje, og vi har felles intern samling i kyrkja på byrjinga og slutten av året.
Når det gjeld kapellsamlingar og husgrupper, er dette frivillige tilbod på fritida, og dei er opne for alle elevar som vil. Vi ynskjer å vere tydelege på at vi er ein kristen skule, samstundes som den enkelte elev sine tankar og tru skal respekterast og takast på alvor.